Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Allt du behöver veta om Israels bosättningar

1967 tvingades Israel att försvara sig mot attacker från arabiska grannländer. Sedan Israel vunnit Sexdagskriget kom stora landområden under israelisk kontroll. I alla dessa områden – Sinai, Gaza, Judéen och Samarien (Västbanken) samt Golanhöjderna – etablerade Israel så småningom militärbaser och civila bostäder. Dessa bostadsområden, som i vissa fall på Västbanken har vuxit till städer med några tiotusentals invånare, kallas israeliska eller judiska bosättningar.

Är israeliska bosättningar olagliga?

Många påstår att Israels bosättningar på Västbanken är olagliga och bryter mot internationell lag. Bosättningarna sägs också ofta vara det största hindret för fred mellan israeler och palestinier. Om folkrätten tillämpas rättvist, skulle det inte finnas någon grund för att säga att bosättningarna är olagliga. Fakta visar att israeliska bosättningar inte heller är det största hindret för fred. De israeliska bostads- och jordbruksområdena på Västbanken täcker endast 2,7 procent av området.

”Bosättningarna är inte hela och inte huvudorsaken till konflikten – naturligtvis inte. Du kan inte heller säga att om de flyttades skulle du ha fred utan ett mer omfattande avtal – det kan du inte. Och vi förstår att i ett slutligt statusavtal kommer vissa bosättningar att bli en del av Israel för att ta hänsyn till de förändringar som har ägt rum de senaste 49 åren, inklusive nya demografiska verkligheter på marken. “

John Kerry, Obamas utrikesminister 2016.

Israels bosättningar på Västbanken

Israel för fred (MIFF) tar inte ställning för eller mot israeliska bosättningar på Västbanken (Judéen och Samarien), eftersom vår uppgift är, som i andra fall, att återge vad olika grupper i Israel tycker. Vissa israeler är kritiska – de tycker att bosättningarna är en onödig provokation, ekonomisk börda eller ett säkerhetsproblem. Dessa kritiker har mycket färre sympatisörer efter att den israeliska stängningen av 21 bosättningar på Gazaremsan och fyra bosättningar i Samaria på Västbanken 2005, ledde till mer terror och raketattacker från palestinierna.

De viktigaste punkterna som MIFF framför i denna bakgrundsartikel kommer en klar majoritet av judiska israeler att vara överens om, även bland dem som av olika skäl är kritiska till en del av eller hela bosättarrörelsen.

Innehåll

 

  • Bosättningarna i Judéen och Samarien är lagliga enligt internationell rätt
  • Bosättningarna i Judéen och Samarien är inte det största hindret för fred
  • Historien och utvecklingen av israeliska bosättningar
  • Bojkottkampanjer mot israeliska bosättningar
  • Dubbel standard och bosättningar

Artikeln publicerades 25 juni 2021. Senast uppdaterad 29 juni 2021.

“Inget land har någonsin fått krav på att hålla sina egna invånare borta från ett område de kontrollerar.”

Juridikprofessor Eugene Kontorovich

Bosättningarna i Judéen och Samarien är lagliga enligt folkrätten

Skiftande svenska regeringar har under de senaste decennierna hävdat att Israels avvecklingspolitik är “olaglig enligt internationell rätt”. Utrikesdepartementet hänvisar till FN:s säkerhetsråds resolution 465 och 2334. Båda dessa resolutioner har dock antagits i enlighet med kapitel VI i FN-stadgan och är därför inte bindande och är inte internationell rätt. Många av FN:s resolutioner är resultatet av politisk kohandel av värsta slag, där arabiska och muslimska stater med sina allierade i princip kan anta vad de vill. Lyckligtvis är resultatet bara åsikter, inte folkrätt.

San Remo-konferensen 1920 gav Storbritannien i uppdrag att upprätta ett nationellt hemland för det judiska folket i det geografiska området Palestina. En enhällig Nationernas Förbund erkände det judiska folkets historiska koppling till området. Britterna instruerades att uppmuntra till täta judiska bosättningar i det område som idag inkluderar Israel, Gaza och Västbanken. FN-stadgan bekräftar dessa bestämmelser i internationell rätt (artikel 80).

“Israeliska bosättare odlar cirka 93 kvadratkilometer palestinsk jordbruksmark, medan bostadsområdena i bosättningarna utgör cirka 60 kvadratkilometer.”

Faktaruta från Norsk Telegrambyrå NTB 2016. Det blir endast 2,7 procent av Västbankens område.

Är bosättningarna ett brott mot folkrätten?

Utrikesdepartementet hänvisar också till fjärde Genèvekonventionen från 1949 för att hävda att israeliska bosättningar är olagliga. Men detta avsnittet handlar om ett förbud mot deportering och förflyttning av sin egen befolkning våld efter andra världskriget. Det kan inte tillämpas på den frivilliga bosättningen av judar i Judéen och Samarien – den historiska och religiösa kärnan för det judiska folket.

USA:s tidigare statssekreterare på utrikesdepartementet Eugene V. Rostow skrev i en artikel som publicerades i The New Republic 1990: ”Judarnas rätt att bosätta sig i området är på alla sätt lika stor som lokalbefolkningens rätt till att bo där”. Bestämmelserna i artikel 49 punkt 6 om tvångsförflyttning till ockuperade och suveräna territorier ska inte tolkas som ett förbud mot att personer frivilligt återvänder till städer och byar som de, eller deras förfäder, tvingats lämna. Det förbjuder inte heller individer att flytta till mark som inte har lagligen kontrollerats av någon stat och som inte är i privat ägo.

”Bojkott av varor och tjänster från israeliska bosättningar strider mot dansk lag och EU:s rättsprinciper

Enligt objektiv internationell rätt är israelisk kontroll och bosättning på Västbanken helt laglig. Om man väljer att kalla kontrollen för ockupation, är det en laglig ockupation, i linje med den allierade ockupationen av Tyskland och Japan efter andra världskriget. Många hänvisar felaktigt till “1967-års gränser”, trots att det inte är en gräns, utan en vapenstilleståndslinje från 1949. Den arabiska sidan vägrade erkänna den som en gräns.

Enligt det fortfarande giltiga interimsavtalet från 1995 (Oslo 2) gick den palestinska ledningen med på och accepterade Israels fortsatta närvaro i Judéen och Samarien i avvaktan på slutliga statusförhandlingar, utan några begränsningar för någon av parterna i planering, zonindelning eller byggande av hem och samhällen. Detta innebär att anklagelser om att Israels närvaro i området är olagligt saknar grund.

De svenska partier och organisationer som kämpar för en bojkott av de israeliska bosättningarna, bortser helt från till exempel de turkiska bosättningarna på norra Cypern.

Bosättningarna och fjärde Genèvekonventionen

Många av Israels fiender hävdar att det är ett krigsbrott för judar att flytta in på Västbanken. Den fjärde Genèvekonventionen har dock inte tillämpats på detta sätt i andra konflikter. Människor flyttade in i Västberlin när västmakterna styrde staden under årtionden. Turkiet har ockuperat delar av norra Syrien de senaste åren och människor har flyttat in till dessa områden. Varken i dessa fall eller i andra har USA, FN eller Sverige tillämpat artikel 49, punkt 6. Det får inte finnas en internationell lag för Israel och en annan internationell lag för alla andra länder. Inget land har någonsin varit skyldigt att hålla sina invånare borta från ett område de kontrollerar, påpekar juridikprofessor Eugene Kontorovich.

Professor Eugene Kontorovich. (Skärmdump från You Tube)

Den 18 november 2019 förklarade den amerikanska regeringen att den inte anser att israeliska bosättningar är olagliga enligt internationell lag. – Att förklara etablering av civila bosättningar skulle vara i strid med internationell lag har inte hjälpt. Det har inte främjat fredens sak. Den tuffa sanningen är att det aldrig kommer att bli någon laglig lösning på konflikten, och tvister om vad som är rätt och fel i förhållande till internationell rätt kommer inte att skapa fred. Detta är ett komplext politiskt problem som bara kan lösas i förhandlingar mellan israeler och palestinier, fortsatte han. Bosättningsstatusen måste också klargöras i förhandlingar, sade USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

USA:s förre utrikesminister Mike Pompeo. (Foto Bjarte Bjellås)

Det är den palestinska oviljan att erkänna Israel som en judisk stat som har förhindrat en tvåstatslösning för två folk, inte bosättningarna.

Hur kom Västbanken under israelisk kontroll?

Västbanken kom under israelisk kontroll under Sexdagars kriget 1967, då Israel svarade med lagligt självförsvar på olagliga attacker från jordanska styrkor som hade varit på Västbanken som olagliga ockupanter sedan 1948. Trots Israels uppmaningar till jordanska ledare att hålla sig från kriget (genom dåvarande befälhavare för FN-styrkorna i området (UNTSO), general Odd Bull), ryckte jordanska styrkor fram mot utsatta israeliska områden i västra Jerusalem, sköt granater mot Tel Aviv och bombade Netanya.

Västbanken var inget land

Flera av FN:s säkerhetsråds resolutioner, inklusive 242 och 2334, erkänner indirekt att Israels ockupation av Västbanken inte är ett brott mot internationell lag. Detsamma gäller fallet med Israels säkerhetsbarriär från 2004 vid Internationella domstolen i Haag. Om domstolen hade funnit att Israels administration av området var olagligt skulle domstolen inte behöva överväga några andra aspekter av ärendet. Enligt internationell lag är det ockupation när ett land tar kontroll över ett annat lands territorium. Men Västbanken var aldrig en laglig del av Jordanien, som erövrade området 1949 och etniskt rensade det från hela den judiska befolkningen. Västbanken har inte heller aldrig varit en del av en arabisk, palestinsk stat.

På grund av internationell press etablerade Israel inte några nya bosättningar under 20 år mellan 1997 och 2017. Endast mindre utposter utan godkända arealplaner skapades. Antalet bosättare ökade endast genom förtätning.

Israel, Västbanken och folkrätten

Israel har ett mycket starka argument för suveränitet över Judéen och Samarien (Västbanken) enligt internationell rätt. Detta följer av

1) bindande avtal enligt internationell rätt – San Remo-resolutionen (1920) och Palestina-mandatet (1920). Norge fick på samma sätt suveränitet över Svalbard.

2) uti possidetis juris – en princip i internationell rätt som säkerställer att gränserna för koloniala och livsmedelsområden på väg till att bli stater bevaras.

3) de facto hävd genom kontroll

4) juridiska och moraliska skäl för självförsvar mot angrepp

“I många arabers och muslimers ögon är hela Israel en stor bosättning som måste rensas bort.”

Khaled Abu Toameh, arabisk-israelisk journalist

Judiska bosättningar

Många av dagens israeliska bosättningar har återupprättats i Judéen och Samarien på platser där det fanns judiska samhällen under tidigare generationer. Det judiska folket har djupa och långvariga historiska, kulturella och religiösa kopplingar till detta område. Judéen och Samarien är den judiska civilisationens vagga och där viktiga händelser som beskrivs i den hebreiska bibeln ägde rum. Ett betydande antal händelser skedde på platser där tidigare judiska samhällen tvingades bort av arabiska militära styrkor och miliser eller slaktades, som i fallet med det forntida judiska samhället i Hebron 1929 (Hebronmassakern).

Jordanien förbjöd judar

De enda myndigheter som de senaste tusen åren har förbjudit judar att bo i dessa områden, var de jordanska ockupationsmyndigheterna. Under de 19 åren mellan 1948 och 1967, då Jordanien styrde området, var försäljning av mark till judar ett brott, som bestraffades med döden. Judarnas rätt att etablera hem i dessa områden och det privata lagliga ägandet av köpt mark kunde inte rättsligt ogiltigförklaras av den jordanska ockupationen. Eftersom Jordanien olagligt invaderat Israel 1948, erkändes aldrig förbudet för judiska hem i det etniskt rensade Judéen och Samarien som lagligt.

Är bosättningarna en kolonisering?

Försöket att framställa de judiska samhällena på Västbanken som ett slags nytt “koloniseringssamhälle” i ett område som tillhör en suverän stat är både falskt och politiskt motiverat. Genom historien har varken Jerusalem eller Judéen och Samarien (Västbanken) haft någon palestinsk-arabisk suveränitet. Kärnfrågan är judarnas rätt att leva i sitt gamla hemland, bredvid palestinsk-arabiska samhällen, i ett uttryck för båda människors anknytning till landet.

Västbanken och privat egendom

Det rättsliga läget när det gäller marken på Västbanken är mycket komplicerad på grund av flera faktorer. Det Osmanska rikets muslimska lagar hade inte en sådan makt över privatägd mark som vi är vana vid. Under det Osmanska riket (1516 till 1917) fanns det en mycket låg grad av privat egendom, och först med den nya marklagen från 1858 började folk gradvis registrera privat ägande. Man måste känna till skillnaden mellan land som var mulk, miri, waqf och mewat för att förstå om någon verkligen ägde marken. Viss mark förlorade man, om man inte brukade den på en viss tid.

Nya rättsliga system infördes när britterna fick legal makt över området 1917 och Nationernas Förbund fastställde att den judiska staten skulle inrättas i området.

Många gamla lagar styr Västbanken

Det som ytterligare komplicerade det rättsliga läget var Jordaniens anfallskrig och olagliga ockupation av Västbanken och östra Jerusalem 1948 till 1967. Då fortsatte osmansk och brittisk lag att gälla och det skedde inget klarläggande av vad som var statlig mark, öde mark och vad som var privat arabiskt. Judisk mark konfiskerades.

När Israel legalt tog Västbanken i försvarskriget 1967, då Jordanien anföll, började även israeliska militära lagar att gälla. Men där judar åter bor, gäller civila israeliska lagar. Osloavtalen 1993 och 1995 gav palestinska myndigheter civil rätt endast i område A och B, men inte C.  Hänger ni med? Det är det inte många som gör.

Det mesta på Västbanken är oregistrerad

På Västbanken är bara cirka 30 procent av landytan registrerad som statlig mark, medan resten är oregistrerat och en liten del privatägt (arabiskt, judiskt eller kristet). Orsaken är avsaknaden av historiska dokument från en fungerande stat och på att flera lagar gäller samtidigt. Den låga nivån på privat egendom är mycket ovanlig i industrialiserade och demokratiska länder, men har alltså historiska förklaringar.

När Israel övertog Västbanken 1967 var bara cirka 30 procent av territoriet registrerat. En del av det privatägda landet på både Västbanken och Gaza ägdes av Jewish National Fund, men judarna som bodde eller drev företag där dödades eller utvisades från området av araberna under självständighetskriget 1948.

Israels premiärminister Menachem Begin och USA:s president Jimmy Carter. (Foto: GPO)

Israels premiärminister Menachem Begin sa till USA:s president Jimmy Carter: “Låt mig ställa en hypotetisk fråga. Tänk dig att guvernörerna i de amerikanska staterna med städer uppkallade efter Hebron, Shiloh, Betel och Betlehem förklarade att alla invånare i USA kunde bosätta sig i dem – alla utom judar. Det beslutas att det är förbjudet för judar att bygga hem i de olika städerna Shiloh, Hebron, Betel och Betlehem i Amerika. Min vän! Alla kan bosätta sig på någon av dessa platser, utom Böckernas folk. Då skulle bra kvinnor och män skrika från taken på alla platser: ”Det är en skandal! Diskriminering! Rasism! ”Är det inte sant? Så, hur kan du förvänta dig, att en judisk premiärminister i en judisk stat som leder en regering med femton judar, alla fria män – hur kan du förvänta dig att jag skulle förbjuda mina judiska landsmän att köpa en bit mark och bygga ett hus i staden Shiloh? I det ursprungliga Betel, i det ursprungliga Betlehem och i det ursprungliga Hebron, varifrån våra judiska förfäder ursprungligen kom ifrån? Skulle inte det vara en skandal?”

Bosättningarna i Judéen och Samarien är inte det största hindret för fred

Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas har tidigare öppet sagt att han avvisade ett nästan fullständigt israeliskt tillbakadragande från Västbanken i de hemliga fredsförhandlingarna med Israel 2007 och 2008. Detta uppgav han för Washington Post i maj 2009. De områden på Västbanken som Israel skulle behålla skulle kompenseras med annan mark. Kom ihåg detta varje gång du hör om Israels ockupation och brist på vilja till en tvåstatslösning, för de stora svenska medier skriver nästan inte alls om detta.

Så sent som den 1 december 2018, i en intervju med den officiella palestinska tv-stationen PA TV, bekräftade den palestinska chefsförhandlaren Saeb Erekat detta i detalj. Palestinerna erbjöds

  • en stat med större areal än nettoområdet för Västbanken och Gazaremsan.
  • kontroll över de arabiska områdena i Jerusalem
  • återkomst av 150 000 flyktingar till Israel.

President Barack Obamas utrikesminister John Kerry uttryckte det så här -”Bosättningarna är inte hela och inte huvudorsaken till konflikten – naturligtvis är de inte. Du kan inte heller säga att om de flyttades skulle det bli fred utan ett mer omfattande avtal – det kan du inte. Och vi förstår att i ett slutligt statusavtal kommer vissa bosättningar att bli en del av Israel för att ta hänsyn till de förändringar som har ägt rum de senaste 49 åren, inklusive nya demografiska verkligheter på marken. ” Det var samma som Trump-planen från 2020 utgick från.

Land mot fred

Även om Israel har rätt att kontrollera och bosätta hela Judéen och Samarien, har Israel upprepade gånger visat vilja att förhandla bort stora delar av dessa territorier i utbyte mot ett fredsavtal som ger en verklig och varaktig fred. Trump-planen krävde att Israel skulle få behålla 30 procent av Västbanken i utbyte mot ersättning med områden i Negev. Det största problemet kvarstår dock – att den arabiska och den palestinska sidan, som de har gjort både före och efter 1948, insisterar på krav som skulle utplåna Israel som en judisk stat. Detta är ett krav som helt klart strider mot internationell rätt.

Olmerts fredserbjudande till Abbas 2008

De blå områdena på kartan visar de viktigaste områdena på västra sidan av säkerhetsbarriären på Västbanken. En majoritet av judarna i Israel stöder fortfarande en avgränsning efter ungefär samma karta som Ehud Olmert presenterade för Mahmoud Abbas hösten 2008. Abbas avvisade erbjudandet, även om ersättningsområden (markerade med rött) erbjöds från israeliskt territorium.

Vad är problemet med israeliska bosättningar?

När den palestinska myndigheten fick kontroll över delar av Västbanken och Gaza på 1990-talet införde de åter dödsstraff för försäljning av egendom till judar (som det hade varit när Jordanien ockuperade området 1948 till 1967). Men motstånd mot judiska bostäder uppstod inte på 1990-talet, inte ens efter att de första bostadsområdena började ta form efter 1967. Det föddes inte heller efter 1948, då Israel var tvungen att bygga bostäder åt hundratusentals judiska flyktingar från arabiska länder och från Europa.

Arabiskt motstånd till judiska bosättningar i området började redan innan Israel grundades. I augusti 1929 dödades cirka 130 judar och över 300 skadades i arabiska attacker och massakrer på flera platser i det dåvarande brittiska mandatområdet. Vid den tiden bodde endast cirka 150 000 judar i det område som Nationernas Förbund hade beslutat skulle inrättas till ett judiskt nationellt hem.

Varför etablerades israeliska bosättningar?

Det fanns flera judiska samhällen i Judéen och Samarien (Västbanken) före 1948, men inte en enda jude kunde bo kvar i området, eftersom det var under jordansk ockupation från 1948 till 1967. Efter 1967 återvände vissa judar till sina fastigheter. En del bosättningar grundades för att stärka Israels gränsförsvar. Andra befolkades av judar som drevs av önskan att behålla så mycket av Judéen och Samarien som möjligt, det gamla judiska kärnområdet. Hela Västbanken ingick i det område som Nationernas Förbund ville se bli ett judiskt nationellt hem.

Är bosättningarna ett hinder för en palestinsk stat?

De flesta regeringar i världen säger att de vill se en palestinsk stat upprättas i Gaza och Västbanken. I stället för att använda denna goda utgångspunkt för förhandlingar med Israel har palestinska ledare valt att använda diplomatisk konfrontation, demonisering och terror mot Israel. Väst har sagt till Israel: Om ni slutar bygga på Västbanken kommer palestinierna att återgå till förhandlingar. Detta har inte skett, inte ens under perioder då den israeliska regeringen har bromsat byggandet.

Redan 1993, när Osloavtalen undertecknades, övergav Israel sin politik att förhindra en palestinsk stat genom att bygga bosättningar, påpekade Washington Post 2013. Sedan dess har byggandet skett i bosättningar som även PA har gått med på kommer att hamna på israelisk sida efter förhandlingarna. Detsamma gäller i östra Jerusalem. 2008, vid direkta förhandlingar med Israel, signalerade PA att dessa distrikt skulle förbli en del av Israel i en gränsdragning.

-Det främsta hindret för fred är den ökade radikaliseringen av de arabiska och muslimska massorna och den pågående demoniseringen av judar. Många araber och muslimer anser att hela Israel är en enda stor bosättning, som måste rensas bort, skrev den arabisk-israeliska journalisten Khaleb Abu Toameh.

Den israeliska journalisten Ben-Dror Yemini är generellt kritisk mot bosättningarna. Han skriver 2014 i sin bok ”The Industry of Lies”: Fortsatt israelisk kontroll över Västbanken kan motiveras så länge palestinierna fortsätter att förkasta principen om två stater för två folk. Om palestinierna fortsätter att insistera på att palestinska flyktingar och deras ättlingar helt eller delvis återvänder till Israel kommer de i praktiken att avvisa denna princip. Under sådana förhållanden måste palestinierna bära tyngden av skulden för den nuvarande situationen, eftersom deras hållning kommer att signalera att de inte i första hand vill ha fred, utan en utrotning av Israel som en judisk nationalstat.

Hur stora är de israeliska bosättningarna?

På grund av den internationella opinionen etablerade Israel inga nya bosättningar mellan 1997 och 2017. Endast mindre utposter utan godkända områdesplaner inrättades under denna period. Antalet bosättare ökade i form av förtätning. “Det är inte ovanligt att Israel expanderar befintliga bosättningar på Västbanken. Men som ett resultat av internationell påverkan har landet inte etablerat några nya på över 20 år, skrev New York Times 2017.

Trots 50 års utveckling av israeliska bosättningar är det område som täcks av bosättningarna inte större än 3 (tre!) Procent (enligt de anti-israeliska organisationerna Fagforbundet och Norsk folkhjelps rapport 2012) eller 2,7 procent (enligt de israelkritiska medierna NTB och NRK). Man uppgav att israeler brukar 93 kvadratkilometer land och att israeliska bostadsområden täcker 60 kvadratkilometer på Västbanken, som är 5 640 kvadratkilometer stort. 153 av 5 640 är 2,7%. Från 1997 till 2017 etablerades inga större nya bosättningar och antalet bostäder som byggts i bosättningar har varit mycket lägre efter 2009 än under Osloprocessen på 1990-talet. MIFF har upprepade gånger avslöjat att norska medier har spridit falska nyheter och 2014 var utrikesdepartementet tvunget att korrigera misstag efter kritik från MIFF. NRK har också ständigt förväxlat bosättningsområden och bostäder.

Vad händer med bosättningarna vid en fred?

Palestinierna har fortfarande möjlighet att få sitt eget nationella hemland, men bara om de accepterar att Israel har kommit för att stanna. De måste ge upp kravet att flytta miljoner palestinier till Israel, och de måste acceptera en permanent och fredlig gräns, inte en som en utgångspunkt för nya politiska krav eller väpnad kamp. Sveriges tysta acceptans av palestiniernas dödsstraff för försäljning av egendom till judar och vårt starka fördömande av judiska bostäder hjälper inte palestinierna att inse detta.

Dessutom vill en majoritet av judarna i Israel att palestinierna ska ha sin egen stat, om det innebär en verklig fred. Den viktigaste anledningen är kanske att de inte vill låta sina barn eller barnbarn riskera att bli en diskriminerad minoritet under en muslimsk majoritet. Israelerna har ett villkor för en palestinsk stat att den måste vara fredlig, som FN:s resolution 242 också säger. Så länge det inte finns några signaler om att palestinierna är villiga till det, och israelerna upplever att det västerländska trycket bara läggs på dem, förbehåller de sig rätten att fortsätta bygga i områden i Judéen och Samarien som de vill behålla.

”Staten Israel kommer att ha nytta av att ha säkra och erkända gränser. De behöver inte flytta några bosättningar och kommer att införliva den stora majoriteten av israeliska bosättningar i angränsande israeliskt territorium. Israeliska enklaver som ligger inom angränsande palestinska territorier kommer att bli en del av staten Israel och kopplas till det genom ett effektivt transportsystem.”

Trumps fredvision 2020

Israeliska bosättare tvingas lämna Gaza 2005. Foto IDF.

År 2005 var tusentals israeliska bosättare tvungna att lämna sina hem på Gazaremsan. Många avlägsnades med våld av israelisk polis och militära styrkor. Efter det israeliska tillbakadragandet svarade palestinska grupper i Gazaremsan med att trappa upp kriget mot Israel, istället för att se tillbakadragandet som en rörelse mot fred.

Omöjliggör bosättningarna en tvåstatslösning?

Nej. Det är palestinsk motvilja att erkänna Israel som en judisk stat som har förhindrat en tvåstatslösning för två folk, inte fakta på marken. Palestinierna utgör en överväldigande demografisk majoritet på 82 procent av Västbankens landyta. 60 av de 126 israeliska bosättningarna är bebodda av mindre än tusen människor, totalt 28 000 israeler. 51 av dessa bosättningar har en befolkning mellan tusen och fem tusen, totalt 114 000 israeler.

De 15 återstående bosättningarna är de som i Israel kallas bosättningsblock. Tillsammans med östra Jerusalem utgör dessa bosättningsblock bara fyra procent av området på Västbanken. De ligger huvudsakligen längs stilleståndslinjerna från 1949 (som felaktigt kallas 1967 års gränser). Det finns ett brett samförstånd i Israel om att behålla dessa få procent av Västbanken och erbjuda ersättningsområden för palestinierna (som Ehud Olmert gjorde 2008 och Trump-visionen föreslog 2020).

Den interna israeliska debatten om bosättningarna

Under de senaste åren har den israeliska vänstern slutat prata om att “fred” är nära förestående. Efter den andra intifadan har det varit mindre tal om fred och mer om den skada som förlängd militär kontroll medför: moralisk korruption, diplomatisk isolering och demografiskt nederlag. Vänstern stöds av demografer (experter på befolkningssammansättning) som tror att judar snart kommer att utgöra en minoritet i de landområdena som är under israelisk kontroll.

Vad säger högern och vänstern i Israel?

Tidigare sa högern att en palestinsk stat på Västbanken skulle äventyra Israel på grund av palestiniernas förmåga att bygga upp styrkor. Som stat kommer palestinierna att kunna bilda militära allianser och skapa en arsenal av vapen. Den dagen de är redo kommer de att kunna hota ett krympt Israel med gränser som är mycket svåra att försvara. Idag är kanske en svag palestinsk stat det största hotet. Stora arabstater har fallit sönder de senaste åren och skapat ett politiskt vakuum där radikala och våldsamma grupper har fått makten. Om Israel drar sig tillbaka från Västbanken och lämnar palestinierna åt sig själva kommer Hamas och andra terroristgrupper att ta makten i ett antal städer och byar, varnar högern.

Den israeliska filosofen Micah Goodman har föreslagit åtgärder som Israel kan vidta för att minska militär kontroll utan att offra säkerheten. Andra vänsterrepresentanter säger att Goodmans föreslagna åtgärder inte är tillräckliga (Ami Ayalon och andra). Svaren från högern kommer ofta att följa Martin Shermans argumentation:  – Hur kan någon tro att palestinierna kommer att kompromissa om Israel redan har stoppat byggandet i bosättningar och gett upp kraven på Västbanken? frågar Sherman.

– BDS-rörelsen och andra antiisraeliska aktivister använder israeliska bosättningar på Västbanken för att demonisera Israel, men de verkar inte förstå att bosättningarna gynnar palestinierna, så som situationen är i verkligheten idag, skrev palestinska Bassem Eid i Stavanger Aftenblad 2017. Palestiniernas viktigaste problem är ekonomin och korrupta ledare, anser palestinien. Bosättningarna hjälper till att skapa jobb för ett stort antal palestinier.

Historien och utvecklingen av israeliska bosättningar

Israels bosättningar i Sinai

Från 1967 till 1979 grundades 18 israeliska bosättningar på Sinaihalvön, koncentrerade i nordost (nära Gaza) och längs Akababukten. Den största bosättningen, Yamit, växte till en befolkning på cirka 2500. Efter det egyptisk-israeliska fredsavtalet 1979 avvecklades bosättningarna inom tre år. Tillbakadragandet slutfördes slutligen den 26 april 1982.

Israels bosättningar i Gaza

På 1970- och 1980-talet grundades 21 israeliska bosättningar på Gazaremsan. Jordbruket var en huvudindustri i bosättningarna. 2003 föreslog Israels premiärminister Ariel Sharon att dra tillbaka Israel helt från Gaza. Separationsplanen slutfördes i september 2005. Totalt flyttade cirka 8000 bosättare från Gaza. De fick ekonomisk ersättning för att flytta frivilligt eller så blev de flyttade med våld.

Israels bosättningar på Golan

Efter Sexdagarskriget har den västra delen av Golanhöjderna varit under israelisk kontroll. År 2019 erkände den amerikanska regeringen Israels suveränitet över området. Sedan 1970-talet har flera israeliska civila bostadsområden och jordbrukskollektiv vuxit upp i Golan. Den judiska befolkningen i området är över 20 000.

Israels bosättningar i Judéen och Samarien

Enligt Yesha-rådet, som representerar bosättarna i Judéen och Samarien, bodde 463 901 israeler i området 2019. Sedan 2012 har den årliga befolkningstillväxten minskat från 4,7 procent till 3,0 procent 2018. Modiin Illit, Beitar Illit, Maale Adumim och Ariel är de största bosättningsblocken, med 43 procent av befolkningen.

Många av dagens israeliska bosättningar har återupprättats i Judéen och Samarien på platser där det fanns judiska samhällen under tidigare generationer.

Bojkott-kampanjerna mot israeliska bosättningar

Starka krafter bland Israels motståndare i Europa och Sverige kämpar för en bojkott av Israel. Bojkottkampanjerna stöder palestinska krav som vill utplåna Israel som en judisk stat. För att besegra Israel har några av anhängarna av bojkotten av taktiska skäl valt att fokusera sin bojkott av Israel, på bojkotten av israeliska bosättningar.

Bojkott av bosättningar i norska kommuner

“Trondheims kommun kommer att bojkotta alla varor och tjänster som Israel producerar på ockuperat palestinskt territorium. Samtidigt uppmuntrar kommunfullmäktige alla invånare i Trondheim att göra detsamma.”

Beslut taget i Trondheims kommun 2016.

I Oslo undersöks ärendet, men efter att MIFF skickat ett brev som förklarar att ett sådant beslut skulle vara olagligt har ärendet hamnat i papperskorgen. Ett antal norska kommuner har avvisat eller begravt förslag på en bojkott, bland dem finns stora städer som Bergen, Stavanger, Kristiansand, Moss och Fredrikstad.

– Att ha inkomster från israeliska bosättningar på ockuperat territorium kommer inte i sig att vara en grund för utestängning. Det är verksamhetens natur i förhållande till ockupationen eller andra brott mot internationell rätt som kommer att vara avgörande, säger Cecilie Hellestveit, ledamot av Etikrådet till Oljefonden.

Vanlig praxis i västländer visar att det inte finns någon grund i internationell lag för att förbjuda ekonomisk verksamhet i ockuperade territorier. Beslut från flera europeiska domstolar bekräftar detsamma. Den typ av “internationell lag” som anhängare av bojkotten hänvisar till är en “internationell lag” som endast riktar sig till Israel och sionistiska judar.

Under de 19 åren mellan 1948 och 1967, då Jordanien styrde området, bestämde de att försäljning av mark till judar var ett brott som skulle bestraffas med döden. Den palestinska myndigheten har infört liknande lagstiftning.

Bojkott av israeliska bosättningar är olagligt i Danmark

Bojkott av varor och tjänster från israeliska bosättningar strider mot dansk lag och EU:s rättsliga principer, konstaterade advokaterna i Köpenhamns kommun i mars 2021. En kommun kan inte utan särskild myndighet bojkotta varor, produkter och företag från ett annat land av utrikespolitiska skäl.

Om anhängarna av bojkotten hade krävt att palestinierna skulle acceptera en judisk stat inom 1967-linjerna med justerade gränser (markbyte), skulle israelerna kunna uppfatta att det är bosättningarna på Västbanken som anses vara problematiska. Men, så länge som anhängarna av bojkotten stöder palestiniernas maximala krav, som inte ger plats för världens enda judiska stat, är det inte så svårt för judarna i Israel att känna igen vad som driver dem.

Bojkott av israeliska bosättningar är olagligt i Storbritannien och Frankrike

Näringsverksamhet på Västbanken med tillstånd från israeliska myndigheter är laglig enligt internationell rätt, vilket har fastslagits i Storbritanniens Högsta domstol i Rickardson vs DPP [2014] UKSC 8 och av Cour d’Appel de Versailles i AFPS vs Alstom. Israels näringsliv på Västbanken ger sysselsättning till tiotusentals palestinier med lönenivåer flera gånger högre än vad som ges till palestinier för liknande jobb hos palestinska arbetsgivare. Palestinska arbetare får arbetsvillkor och rättigheter enligt israelisk lag. Dessa jobb ger försörjning för hundratusentals palestinier.

Västbanken kom under israelisk kontroll under Sexdagarskriget 1967, då Israel svarade med lagligt självförsvar på olagliga attacker från jordanska styrkor, som fanns på Västbanken som olagliga ockupanter sedan 1948.

Dubbel standard och bosättningar

1960 blev Cypern självständigt från Storbritannien. Den 20 juli 1974 invaderade den turkiska armén och ockuperade en tredjedel av Medelhavsön. 230 000 grekcyprioter flydde söderut, 40 000 turkcyprioter flydde norrut. Sedan dess har turkiska soldater stannat kvar i området och turkiska bosättare har flyttat till området. Inget annat land än Turkiet erkänner “Turkiska republiken norra Cypern”. Cirka 160 000 turkiska bosättare har flyttat till norra Cypern sedan erövringen 1974.

Av de 1575 medlemmarna i facebookgruppen ”Svenskar på norra Cypern” är det säkert många som köpt egendomar på av Turkiet illegalt ockuperad mark.

Varken EU eller några enskilda europeiska stater har någonsin föreslagit att man inte bör ha handelsförbindelser med turkiska företag, som är inblandade i ockupationen av norra Cypern. Ett antal internationella företag har synlig aktivitet där och USA:s utrikesdepartement uppmuntrar amerikanska företag att utveckla affärsmöjligheter i området, samtidigt som de nämner att USA inte erkänner turkisk kontroll.

EU-medborgare, särskilt brittiska medborgare, köper fastigheter på norra Cypern. Europeiska stater har inte försökt förhindra detta. Turkiet har etablerat flera universitet på norra Cypern, vilket har lockat ett stort antal europeiska studenter. Ingen av dessa utbildningsinstitutioner ställs inför krav på bojkott.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan (Foto: Berk Özkan/Flickr)

EU ger betydande ekonomiskt stöd till Turkiet och kräver inte att dessa medel inte ska användas i norra Cypern. När EU ingick ett samarbetsavtal med Israel om forskning och utveckling (Horisont 2020) betonades att EU-medel inte får gå till projekt i israeliska bosättningar på Västbanken. Men EU:s bidrag till Turkiet nämner inga begränsningar för norra Cypern. Flera av de stora turkiska universiteten med institutioner på norra Cypern, kommer att få pengar genom Horizon 2020.

EU:s och Sveriges dubbelmoral slutar inte här. De ger ekonomiska bidrag (enligt professor Eugene Kontorovich vid Northwestern University 28 miljoner euro årligen) direkt till det turkiska samhället på Cypern. Pengarna gynnar också turkiska bosättare. Studenter får stipendier för att studera i EU, företag får tekniskt stöd för handel med EU och småföretag får stöd för att stärka sin konkurrenskraft. EU har ett trafiksäkerhetsprogram i kommuner på norra Cypern, dvs. i turkiska bosättningar. EU har hjälpt turkiska bosättare att utvinna naturresurser och har utvecklat vattenanläggningar.

Detta är bara ett exempel på dubbelmoral när det gäller förhållanden till bosättningar.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.