Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Nej, ICJ har inte beordrat Israel att stoppa den militära offensiven i Rafah

En israelisk Merkava-stridsvagn. (Foto: Flash90)
Många svenska medier och politiker hävdar att ICJ har beordrat Israel att stoppa den militära operationen i Rafah. Detta är inte korrekt.
  • Denna artikel är skriven av advokat Nils Thomas Svendsen, men refuserades av norska statstelevisionen NRK.

Om ICJ hade haft mandat att kräva ett stopp för den militära operationen, skulle de ha skrivit rakt ut att Israel måste stoppa offensiven i Rafah, punkt slut! Men Israel har en okränkbar rätt enligt FN-stadgan att försvara sig, besegra Hamas och befria gisslan. Internationella domstolen ICJ har bara mandat att förhindra folkmord, inte att stoppa ett lagligt försvarskrig.

Därför skriver ICJ följande :

“Omedelbart upphöra med den militära offensiven, och alla andra aktioner i Rafah, som kan orsaka levnadsförhållanden för den palestinska gruppen i Gaza som kan orsaka dess fysiska förstörelse, helt eller delvis.”

Det första man bör reagera på här är att ICJ har utelämnat det viktigaste villkoret i artikel II (c) i konventionen som de hänvisar till i beslutet, nämligen kravet på uppsåt “… som syftar till att orsaka*…”. Enligt ordalydelsen går ICJ således utanför sitt mandat.

Israel kan fortsätta den militära operationen så länge man inte genomför folkmord, vilket Israel naturligtvis redan håller med om. Deras uppdrag är att besegra Hamas sista fäste i Rafah och rädda gisslan.

Fyra domare i panelen var förutseende nog att uttryckligen klargöra detta:

Vicepresident i ICJ, dommare Sebutinde, röstade emot beslutet:

Däremot, som noterats ovan, kan detta direktiv missförstås som ett mandat för en ensidig vapenvila i Rafah och utgör en detaljstyrning av striderna i Gaza genom att begränsa Israels förmåga att fullfölja sina legitima militära mål, samtidigt som dess fiender, inklusive Hamas, lämnas fria att attackera utan att Israel kan svara. Denna åtgärd innebär också en underförstådd order till Israel att bortse från säkerheten och välbefinnandet för de mer än 100 personer som fortfarande hålls som gisslan av Hamas, en terroristorganisation som har vägrat att förutsättningslöst frisläppa dem. Jag upprepar att Israel har rätt att försvara sig mot sina fiender, inklusive Hamas, och att fortsätta sina ansträngningar för att rädda sin saknade gisslan.”

”Israel har rätt att försvara sig mot sina fiender, inklusive Hamas, och att fortsätta sina ansträngningar för att rädda sin saknade gisslan”

Dommare Nolte preciserar:

Domstolens beslut tar inte upp militära operationer utanför Rafah, och åtgärden som förbinder Israel att stoppa den pågående militära offensiven i Rafah är villkorad av behovet av att förhindra “levnadsförhållanden som kan leda till fysisk förstörelse helt eller delvis” av den palestinska gruppen i Gaza. Denna åtgärd är således inte tillämplig på andra handlingar från Israels sida som inte ger upphov till en sådan risk.”

Dommare Aurescu:

Enligt min åsikt måste denna åtgärd tolkas som ett tecken på ett stopp för den israeliska militära offensiven i den utsträckning som den “kan åsamka den palestinska gruppen i Gaza levnadsförhållanden som kan leda till dess fysiska förstörelse helt eller delvis”.

[…]

(ordren) – ”påverkar inte på något sätt Israels legitima rätt att vidta åtgärder, som ska vidtas i strikt överensstämmelse med internationell rätt, inbegripet på ett sätt som motsvarar proportionalitets- och nödvändighetskriterierna, för att skydda sina civila medborgare och för att frita den gisslan som fortfarande hålls i Rafahområdet av Hamas och andra väpnade grupper.”

”Israels legitima rätt … att skydda sina civila medborgare och … frita gisslan”

Och dommare Barak:

“Israel är inte förhindrat att genomföra sin militära operation i Rafah så länge man uppfyller sina skyldigheter enligt folkmordskonventionen. Som ett resultat av detta är åtgärden en kvalificerad åtgärd som bevarar Israels rätt att förhindra och avvärja hot och attacker från Hamas, försvara sig själv och sina medborgare och befria gisslan.”

”bevarar Israels rätt att förhindra och avvärja hot och attacker från Hamas”

Ordern får därför inte missförstås som att man tror att ICJ kräver eldupphör eller att Israel inte kan fortsätta att fullfölja sina legitima militära mål att besegra Hamas och rädda gisslan i Rafah.

ICJ och ICC används för lawfare

Konventionen är en avsiktskonvention, en kvalificerad avsikt att i sina krigshandlingar förinta fiendens befolkning. Ett land som evakuerar miljontals fientliga civila, sätter upp flera fältsjukhus för fientliga civila, skickar in miljontals ton mat och varnar civila innan de attackerar, kan per definition inte genomföra folkmord. Det faktum att ICJ och Internationella brottmålsdomstolen ICC över huvud taget används för denna typ av ”lawfare” (en metod att använda rättssystemet för att skada motståndare) är en skam för den internationella rättsordningen.

Det är inte heller så att ICJ i sitt beslut i januari sa att det var troligt att Israel utförde folkmord i Gaza.

Chefsdomaren i ICJ-fallet, Joan O’Donoghue, har förnekat detta i HARDtalk på BBC:

Domstolen har sagt att “palestinierna hade en rimlig rätt att skyddas från folkmord och att Sydafrika har rätt att lägga fram detta för domstolen.  (…) Domstolen har inte sagt något, och det är något som ofta sägs i media som jag måste rätta till. Domstolen har inte sagt att påståendet att Israel begår folkmord är rimligt.”

”Domstolen har inte sagt att påståendet att Israel begår folkmord är rimligt”

Detta är alltså procedurfrågor, att palestinierna har en rimlig rätt att skyddas från folkmord och att Sydafrika har rätt att hävda denna rätt inför domstolen. Det finns med andra ord inget troligt brott mot konventionen.

Det är mycket beklagligt att medierna, och inte minst (norska) utrikesministern, inte kan förhålla sig till vad domstolsdokumenten faktiskt säger, och bidrar till att upprätthålla denna felaktiga uppfattning hos den norska allmänheten.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem