Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

EU:s granskning av palestinska läroböcker

Arik Agassi, forskningsledare vid IMPACT-se, visar några av de palestinska skolböckerna som uppmuntrar jihad och motarbetar fred. (Foto: IMPACT-se)

EU:s granskning av de palestinska barnens läroböcker har nu publicerats. MIFF har läst den skrämmande rapporten.

EU beställde en granskning av palestinska läroböcker, sedan det förekommit ett flertal kritiska rapporter om att den palestinska undervisningsmyndigheten (MoE) bedriver ”delegitimering av Israel” och ”demonisering av judar”. Andra bedömare ansåg att läromedlen ”genomsyrades av negativa bilder av Israel, det judiska folket och fredsprocessen” och även att läroböckerna “mentalt och ideologiskt förbereder studenterna för den våldsamma striden för att eliminera Israel och att böckerna saknar stöd för en fredlig lösning med Israel”.

Genomgången av ett stickprov av 194 palestinska läroböcker och 16 vägledningar för lärarna 2017–2020 har gjorts av Georg Eckert Institutet för internationella läroboksstudier och publicerades i juni 2021.

Hur klarar MoE att uppfylla villkoren som UNESCO ställer upp i Global Citizenship Education (GCED) att ”presentera en realistisk, balanserad och respektfull representation av olika sociala, kulturella och religiösa grupper”? Inte alls, eller som institutet uttrycker det:   

”Religiös samexistens mellan kristna och muslimer är den dominerande formen som presenteras i läromedlen; andra religioner nämns sällan.”

Kritiken är tydlig även när man skriver:

“antagonistiska berättelser och ensidiga presentationer av de israeliska ”andra” i läroböckernas porträtt av den israelisk-palestinska konflikten.”

Palestinska myndigheten får Underkänt!

Antisemitism i skolböcker

UNESCO kräver också att läroböckerna ska ”uppmuntra ett jämförande närmande vid religionsundervisningen”. Men vad anser det oberoende granskande institutet? 

“Tre islamiska läroböcker beskriver judar och judendom huvudsakligen under tidig islamsk tid. Medan två av dem behandlar motiven och lojaliteten för vissa judiska stammar motstridigt, uppvisar en lärobok antisemitiska motiv och förbinder judiska karaktärer och handlingar vid islams födelse med den aktuella israeliska-palestinska konflikten.”

 Underkänt igen!

UNESCO kräver fredsbyggande

Ytterligare ett krav från UNESCO är att läromedlen ”utforskar orsakerna och konsekvenserna av konflikter eller krig på sätt som främjar attityder och förmågor att förhindra konflikter, främja fredsbyggande och globalt medborgarskap.” Georg Eckertinstitutets genomgång avslöjar något helt annat. 

”Termen ”Israel” förekommer relativt sällan, medan termen ”(Sionist) ockupation)” dominerar”.

Palestinska barn lär sig att undvika att ens nämna landet Israel vid sitt namn.  

Det vanligaste epitetet som används är ”ockupationen” eller den sionistiska ockupationen”.

En säker metod för att cementera främlingskap och fiendskap, är att inte ens nämna grannens namn.

Palestinska skolböcker raderar Israel

”Kartmaterialets presentation av All-Palestina som en politisk entitet, en geografisk region eller ett tänkt hemland, inkluderar generellt inte staten Israel eller städer grundade av judiska immigranter.”

Fixering vid egna, palestinska rättigheter

UNESCO kräver att undervisningen ska öka ”gensvaret på internationella överenskommelser och åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter”. Bara 12% av sammanhangen där mänskliga rättigheter nämns, handlar om annat än Israel-Palestinakonflikten, enligt granskningen. Detta rimmar illa med UNESCO:s krav på ”globalt medborgarskap”. Mänskliga rättigheter verkar nästan helt handla om det egna folket. Det blir en överfokusering på egna rättigheter, medan skyldigheterna att respektera andras rättigheter kommer bort. Judarnas rättigheter verkar saknas helt.

Brott mot Osloavtalen

Samtidigt som det finns stycken som berättar att Arafat i Osloavtalen erkänt Israels rätt att existera i fred och säkerhet, ifrågasätts Israels legitimitet på flera andra ställen.  

“Erkännandet av Israels rätt att existera i fred och säkerhet, som är dokumenterade i breven från Yasser Arafat till Yitzhak Rabin, står i kontrast till ifrågasättandet av staten Israels legitimitet som uttrycks i andra stycken och textböcker.”

Detta är en av de många brotten mot Osloavtalen som palestinska myndigheter begår. Tomma ord om fred, medan fientlighet hamras in.

Avhumanisering av israeler och heroiskt palestinskt våld

“Läroböcker i arabiska språk innehåller känslomässigt laddade beskrivningar av israeliskt våld som tenderar att avhumanisera den israeliska motståndaren, ibland anklagande den senare för elakhet och svekfullt beteende.”

Granskningen visar hur barnen lär sig omänskliggöra judar utan perspektiv eller självrannsakan.

“De beskriver tidigare våldshändelser begångna av palestinier mot judiska paramilitära grupper under det brittiska mandatet och därefter mot Israel, som del av en heroisk kamp mot en kolonial förtryckare.”

Dåligt med självkritik i palestinska läroböcker

Finns det någon självkritik i läroböckerna? Av alla brott mot mänskliga rättigheter som palestinaaraber utför som enskilda individer eller terrorgrupper mot judar, är det, enligt granskarna få som nämns. Även om inga exempel på detta tas upp, skriver man att ”När textböckerna nämner brott mot mänskliga rättigheter, utförs dessa i de flesta fall av israeler och påverkar palestiniernas rättigheter.” Finns det någon självkritik över huvud taget? Georg Eckertinstitutet är tydligare i sitt omdöme när de skriver att mänskliga rättigheter ”diskuteras emellertid inte när det gäller israelernas rättigheter.” Att förneka en folkgrupp rättigheter som alla andra folkgrupper har kallas rasism. När det gäller det judiska folket kallas det antisemitism. Den antisemitism som västländerna betalar för och accepterar fortsätter att finansiera palestinska läroböckers brott mot UNESCO:s värden.

Uppviglar palestinska läroböcker till våld?

”Våld utförda av palestinier, även våld mot civila, framställs som ett legitimt medel av motstånd”

”Särskilt i högre skolklasser, ombeds eleverna att fundera över olika sätt att utöva motstånd och att utvärdera dem.”

Ja, eleverna stimuleras till terror i de palestinska barnens läroböcker som är godkända och sponsrade av internationella organ och länder.

Palestinska skolbarn lär sig demonisera judar

EU:s granskare kritiska till att de palestinska skolböckerna påstår att det begås 

“systematiska brott mot barns rättigheter, som sträcker sig ända till tortyr och mord, och detta har potential att avhumanisera den (israeliska) ”andra”. “

Lär sig palestinska barn kritisk granskning?

Georg Eckertinstitutet beskriver att i slutet av lektionen (på Barnens dag) ombeds eleverna i en övning att ”kontrollera och göra en lista över sionisternas våld mot barn i Palestina genom att följa nyhetssidorna eller de sociala medierna”. Man kan fundera över om de endast ska följa den palestinska myndighetens medier och endast propalestinska facebookgrupper, eller även israeliska medier? Har MoE redan givit barnen en förutfattad mening genom formuleringen ”sionisternas våld”? Uppgiften ger inte barnens kritiska tankar något utrymme, men hamrar in budskapet att inte nämna Israel vid dess namn och i stället använda judarnas rätt till sitt historiska land, sionism, som ett skällsord. En lista över judiska barn och ungdomar som skadats eller mördats av palestinaaraber, skulle kunnat gynna ömsesidig förståelse, men  istället hyllas de egnas terrorister  i skolböcker och namnen på skolorna.

Är Palestina en demokratisk autonom stat med internationellt stöd?

”Historia för årskurs 10 innefattar ett anmärkningsvärt undervisningsavsnitt med titeln ”Historiska händelser efter president Arafats död”. Tre bilder sammanfattar tre steg: ”presidentvalet 2015” … det ”unilaterala tillbakadragandet av ockupationen från Gaza 2005” … och ”Palestina representerat i internationella organisationer” (illustrerat med Palestinas och FN:s flagga framför FN:s högkvarter i New York).” 

Texten beskriver det unilaterala tillbakadragandet av den israeliska armén och evakueringen av bosättningarna från Gazaremsan som en positiv utveckling, men utan att nämna Israel.  

“Boken beskriver därmed en autonom stat som har etablerat en demokratisk rättsstat med internationellt stöd.”

Nej, Palestina är ingen autonom stat och verkligen ingen demokratisk sådan. Men vill slå in narrativet. Ändå har palestinierna förvånansvärt stort internationellt stöd. Varför?

Palestinierna kritiserar FN för orättvisa 

Palestinierna tycker sig, trots ett unikt stort ekonomiskt och diplomatiskt stöd från internationella samhället, ändå sig ändå vara orättvist behandlade av internationella organ.  

”Men, att förlita sig på internationella organisationer presenteras inte som ett recept för säker framgång. Enligt Arabiska språkets Lärarhandledning för årskurs 7,anses det internationella samhället orättvist eftersom det håller med den sionistiska ockupanten genom att hålla tyst om dess brott och negligerar den palestinska saken.”

EU:s granskning slår fast att 

“Både läraranvisningarna och läroböckerna kritiserar uttalat det internationella samhällets roll.”

Vardagliga händelser vävs in i en aggressiv och fientlig väv

“Läroböcker i historia, geografi och sociala studier … placerar konsekvent fakta inom ramen för berättelsen om det nationella motståndet. Den israeliska motståndaren porträtteras som aggressiv och fientlig.”

Det finns ett stort antal beskrivningar om hur det politiska, fientliga och antisemitiska budskapet hamras in i barnen genom matematiska övningar och skrivuppgifter om vardagliga eller historiska episoder, som anpassats för att demonisera och delegitimera en fiende. En fredlig samvaro och lösning omöjliggörs genom undervisningens propagandistiska narrativ.

Ett exempel som nämns är en övning i trigonometri, som handlar om ”att betona graden av internationellt deltagande i ett ”nationellt palestinskt maratonlopp”” längs separationsbarriären. En annan lärobok liknar separationsbarriären med rassegregation eller apartheidpolitik… ”mur för annektering och expansion””. Skrivelsen är antisemitisk enligt internationell definition och Israels motiv att skydda sig från terrorattacker från palestinierna anges inte.

Undanhåller fakta

Läroboksreformen och de nya böckerna grundas på ”förstörelsen av det palestinska samhället 1948” och ” den efterföljande ockupationen av resten av de palestinska områdena 1967” samt ” fredsavtalet och de senare förbrytelserna mot avtalet”. Här vill myndigheten undanhålla fakta om att den arabiska befolkningen och de arabiska grannländerna inte vägrade acceptera att en arabisk och en judisk stat och att de startade kriget. De undanhåller fakta att ”palestinskt” inte var ett land och hade både en judisk och arabisk befolkning. De döljer att ockupationen (och annekteringen) av Judéen och Samarien skedde av Jordanien mellan 1948 – 1967. De otaliga brotten mot Osloavtalen som PLO och andra arabiska grupper gjort sig skyldiga till (uppvigling till våld, demonisering av Israel och judar, inte avväpnat terroristgrupper, inte hållit regelbundna val, inte tagit avstånd från terrorattacker) passar inte in i ett totalitärt system.

Mängder av brott mot UNESCO:s krav

Något ”focus på kulturella, sociala och religiösa värden som stödjer en fredlig samvaro”, som UNESCO kräver av läromedlen, finns inte gentemot Israel, judendomen eller judar. Brotten mot UNESCO:s krav är många och tydliga, även om det finns en hel del generella formuleringar av typen ”läpparnas bekännelse”.

EU omöjliggör fred

Georg Eckertinstitutet uttrycker detta diplomatiskt i sammanfattningen med att man ”avslöjar en komplex bild” som ”uttrycker ett narrativ om motstånd när det gäller den israelisk-palestinska konflikten” samt ”uppvisar en fiendskap mot Israel”. Mer rättframt kan man säga att internationella samhället med öppna ögon ekonomiskt och moraliskt bidrar till att omöjliggöra en fredlig lösning på konflikten och ingjuter fiendskap och antisemitism hos ytterligare generationer av palestinaaraber.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem