Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

UD svarar på MIFF:s frågor om bistånd till anti-israelisk NGO

Magnus Hellgren är enhetschef för Mellanöstern- och Nordafrikaenheten (UD-MENA) på UD. Han har också varit vice-ambassadör i Damaskus 2001–2004 och haft uppdrag i Kairo.

Med Israel för Fred har i ett brev till Utrikesdepartementet tillsammans med Vänskapsförbundet Sverige Israel protesterat mot ett av SIDA:s biståndsprojekt. Sverige ger 75 miljoner kronor till den palestinsk organisationen NGO Development Center (NDC). NDC ska injicera skattemedlen i åtta organisationer i Israel och den palestinska myndighetens område.

Vad är en NGO?

”En icke-statlig organisation (non-governmental organizations NGO) är inte knuten till någon statsmakt. Uttrycket förekommer ibland även för organisationer som verkar över nationsgränser. Många NGO:er utgör en del av civilsamhället. Hela 6022 NGO:er har konsultativt status i FN med rätt att sända delegater till FN-konferenser. Greenpeace är ett sådant exempel. NDC är det inte.

Vad är NDC enligt svenska myndigheter?

De svenska myndigheterna presenterar NDC som en ”palestinsk civilsamhällesorganisation” som vill stärka det civila samhällets organisationer för att bidra till socioekonomisk utveckling. NDC sägs också göra civilsamhällets organisationer mer ”tillmötesgående, öppna och ansvarsfulla”.

Regeringen har delegerat till Sida

Sida:s biståndsprogram har som mål att ”stärka respekten för mänskliga rättigheter och folkrätten i Palestina”. Enbart Sida:s bidrag till palestinierna var under 2020 över en halv miljard kronor. Svenska regeringen ger Sida 1,46 miljarder kronor till Palestina under 2020 – 2024. Regeringen delar genom Sida ut 75 miljoner kronor till NDC-projektet från 2020 till 2023. Sida konstaterar själva ”Att människor grips utan rättslig grund, torteras och utsätts för annan omänsklig eller förnedrande behandling är några av de kränkningar som palestinier utsätts för av sin egen stat.” Därför borde Sida inte bidra till organisationer som är beroende av en sådan administration. MIFF:s kritik av NDC borde tas på allvar av regeringen.

Palestinska NDC är inte självständig

Palmecentret har gjort en kartläggning av civila palestinska organisationer för sitt programmål. Den visar att civilorganisationer ”tenderar att undvika ansvarsutkrävande från regeringen eller från andra makthavare, för att förbli “neutrala”.”

NDC accepterar inga politiska krav från Sverige

NDC skriver själva på sin webbplats att NDC tar sig ”rätten att avvisa finansiering med politiska betingelser, eftersom det skulle…undergräva den legitima kampen för självständighet…”. Av detta följer att NDC till exempel inte skulle acceptera ett svenskt krav på att upphöra med att förespråka terroristlöner, eftersom detta är en officiell icke förhandlingsbar metod enligt styrande Fatah. Ekonomisk gåva utan restriktioner, således.

NDC följer helt den palestinska myndigheten

NDC:s regler slår fast att de kommer att vara ”i linje med prioriteringarna för den palestinska utvecklingen och i överensstämmelse med dess strategiska plan.” NDC förbinder sig att följa ”den nationella agendan utan några normaliseringsaktiviteter med ockupanten, varken på politisk-säkerhets- eller kultur- eller utvecklingsnivå.”

NDC håller sig inte till fakta

Vidare att inget får göras ”om det undergräver de omistliga palestinska rättigheterna att etablera statskap och flyktingarnas återkomst till sina ursprungliga hem, enligt säkerhetsrådets resolution 194.”. Denna resolution handlar om Cypern 1964. Säkerhetsrådets resolutioner är juridiskt bindande. Generalförsamlingens resolution 194 om brittiska mandatet för Palestina från 1947 var bara rådgivande, men det vill kanske NDC inte kännas vid? De vill kanske inte heller berätta att de stödjer en resolution som samtliga arabiska stater – i full enighet med araberna som senare skulle kalla sig palestinier – röstade emot. Och man vill absolut inte nämna att ett förbehåll för rekommendationen att återvända var att de skulle återkomma i fred. Hatpropaganda och avlönade terroristmord på den israeliska befolkningen utesluter detta. De cirka 20 000 palestinier som lämnade området 1948 har ingen laglig rätt att återvända. Flyktingar har ingen sådan allmän rättighet. Ännu mindre 7 miljoner ättlingar till flyktingar.

Två stora problem med NDC

Organisationen är ingen fristående civil organisation, utan har förbundit sig att följa ”den nationella agendan”. Dessutom förpliktigar de sig till att inte ha ”några normaliseringsaktiviteter med ockupanten, varken på politisk-säkerhets- eller kultur- eller utvecklingsnivå.”. Hatet mot den judiska staten Israel är illa dolt när de inte ens kan nämna sin granne vid dess rätta namn, Israel. Konkret förbjuds de i uppförandekoden att ha normala kontakter med idrottsföreningar, dataspelsklubbar, körer osv. Enligt en ny rapport har NDC nära band med terrorlistade PFLP. NDC arbetar öppet med bojkott, deinvesteringar och sanktioner BDS mot Israel, vilket är fördömt som antisemitiskt. Tycker regeringen att Sida gör rätt som ger NDC 75 miljoner kronor för att ”stärka respekten för mänskliga rättigheter”?

MIFF:s frågor till Utrikesdepartementet

En av de fyra frågorna som MIFF och Vänskapsförbundet skickade till UD den 13 september 2021 löd:

Varför framhäver Sverige NDC som en förebild för palestinska NGO:er, när de motarbetar fredsarbetet på gräsrotsnivå och inte är en oberoende aktör?

Svaret från Magnus Hellgren, UD:s enhetschef för Mellanöstern- och Nordafrikaenheten (UD-MENA) kom 29 september 2021:

”Instämmer inte i er beskrivning. NDC bedöms vara en viktig palestinsk civilsamhällesorganisation som genomför arbete med att utveckla och stärka det palestinska civilsamhället. Som ni noterade administrerar NDC stöd till ett antal civilsamhällesorganisationer, för närvarande tre palestinska och fyra israeliska, inom ramen för MR-programmet under Sveriges bilaterala utvecklingsstrategi för Palestina.  Ett viktigt syfte med den verksamhet som Sida finansierar genom NDC handlar om att utbilda och skapa opinion om situationen för mänskliga rättigheter i Palestina. Vår bild är att NDC är en aktör för vilken civilsamhällets oberoende är centralt, det är också något som NDC betonar i sina policydokument.”

MIFF delar inte UD:s uppfattning

Om ”civilsamhällets oberoende är centralt” för UD, varför bortser man från att NDC i sin uppförandekod förpliktigat sig att följa den nationella palestinska agendan? De har täta kontakter med PA och förbinder sig att följa PA:s policy. Och PA förtrycker sin egen befolkning, enligt bland andra Palmecentret. Då är NDC ingen NGO, mer än till namnet.

Hur menar UD att man kan ”utbilda och skapa opinion om situationen för mänskliga rättigheter i Palestina”, om inte mänskliga rättigheter även gäller judar? Mänskliga rättigheter är inte förbehållna palestinier. När NDC demoniserar Israel och judar, stödjer terrorlöner och antisemitisk BDS samt har nära kontakter med terrororganisationer som PFLP, främjar de inte mänskliga rättigheter för alla.

NDC vägrar fredsskapande kontakt

Fred är den mest grundläggande faktorn för mänskliga rättigheter. NDC vägrar att ha några som helst politiska, kulturella eller utvecklingsmässiga kontakter med israeler. NDC motarbetar en fredlig lösning på konflikten. Därmed bidrar UD, genom Sida, att förhindra fred mellan Israel och palestinierna. Det är inte bra att UD inte förstår den israeliska oron för stöd till organisationer som utger sig för att vara fristående, men motverkar fred genom att lyda PA:s agenda.

Ytterligare tre frågor 

Hur resonerar svenska regeringen i frågan om att ta in sju miljoner palestinier till staten Israel?

EU:s, och Sveriges, linje är att frågan om återvändande för flyktingar är en av de slutstatusfrågor som parterna i konflikten, Israel och Palestina, måste förhandla om och lösa i en fredsuppgörelse

Kan man enligt Sverige både vara medborgare i en stat och ha kvar sin status som flykting?

Flyktingstatus beror på skyddsbehov och inte medborgarskap. UNRWA:s mandat fastställdes av FN 1949 till att humanitärt bistå palestinier som flydde från sina hem i samband med kriget 1948, samt deras efterkommande, tills dess att en fredlig lösning på konflikten uppnåtts, något som ju tyvärr ännu inte har skett. Att Sverige erkänt staten Palestina innebär ingen förändring i vår syn på UNRWA:s mandat.

Stödjer den svenska regeringen BDS-rörelsen?

Regeringen stödjer inte BDS eller en bojkott av Israel. Tvärtom ser vi positivt på handel, investeringar och ökat utbyte med Israel. BDS är en civilsamhällelig rörelse, som har rätt att uttrycka och stå för sina egna åsikter. Detta grundar sig på den svenska yttrandefriheten, som är en del av grundlagen. Den friheten innebär möjligheten till en fri debatt där en rörelse som BDS får framföra sina synpunkter samtidigt som andra kritiserar dessa. Sverige tar självklart avstånd från alla former av och uttryck för antisemitism, varhelst och av vemhelst de framförs.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem