Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Fransk folkrättsprofessor: Hamas har inte immunitet på grund av skador på civila

Raketer skjuts från tätbefolkade områden på Gazaremsan mot civilbefolkningen i Israel. (Foto: Flash90)
Internationell rätt är inget självmordsavtal. När Hamas firar palestinska civilas explosiva "martyrskap", och när palestinska ledare söker "frälsning" genom massmord på "judar" eller "sionister", kan inte förövarna längre ha immunitet på grund av skador på civila, skriver professor Louis René Beres.

Louis René Beres, pensionerad professor i internationell rätt från Purdue University, har skrivit en klarläggande artikel som har översatts av Bertil Knutsen.

I sitt nödvändiga krig mot palestinsk terror – en kriminell verksamhet som uppmuntras och upprätthålls av Iran – agerar Israel inom gränserna för relevant internationell lag. Även om denna bedömning är svår att acceptera för många, som bara kan se de konkreta effekterna av Israels militära försvar mot terror, presenteras här den faktabaserade ståndpunkten i enlighet med officiella juridiska standarder. Palestinska civila offer under kriget mot Hamas efter den 7 oktober var det förutsägbara och avsedda resultatet av Hamas vidrighet.

Ur juridisk synvinkel är det utom allt tvivel att terrorattacken från Hamas den 7 oktober 2023, som innefattade mord, våldtäkt och gisslantagande, representerar tydliga brott mot internationell humanitär rätt på Nürnbergnivå.

Vad är proportionalitet?

Bland de anklagelser som riktas mot Israel i dess operationer i det pågående Gazakriget är “oproportionalitet”. Men exakt vad betyder detta? Vilka lagkrav på “proportionalitet” finns inom internationell rätt?

Skyldigheterna för proportionell krigföring nämns i de regler som styr valet att gå till väpnad konflikt (“rättfärdigande av krig”) och i de regler som styr krigsföringen. I det första fallet rör proportionaliteten delvis den “existentiella” rätten till nationellt självförsvar. I det andra fallet har proportionalitet att göra med det specifika sätt på vilket en krigshandling utförs. Proportionalitet är starkt härlett från den mer grundläggande rättsprincipen att med rätten att föra krig följer specifika begränsningar. Till exempel, Haagkonvention IV (1907), Tillägg till konventionen, Sektion II (Fientligheter), Artikel 22 säger: “Rätten för krigförande att använda medel för att skada fienden är inte obegränsad.”

Proportionalitet har inget med symmetri att göra

Om man ska göra välgrundade rättsliga bedömningar om vad som händer i det pågående kriget i Gaza, bör man identifiera relevanta detaljer och egenheter. I krigets lagar är orden viktiga. Även om det ofta missförstås, har den korrekta juridiska innebörden av proportionalitet ingenting att göra med balans i användningen av militärt våld. Jämvikt eller symmetri är aldrig det rätta kravet i krigets lagar.

Proportionalitet – vad som är nödvändigt

I krigslagarna är frågan om proportionalitet aldrig bara en fråga om intuition eller “sunt förnuft”. Det är en fråga om rationalitet, en nödvändig grund för såväl systematiserad som allmän folkrätt. Denna standard försöker i första hand säkerställa att krigförande parters användning av väpnat våld begränsas till vad som är “nödvändigt” för att uppnå lagliga militära mål.

Det som krävs för kapitulation är tillåtet

En korrekt definition av den relaterade principen om “militär nödvändighet” lyder som följer: “Endast den grad och typ av kraft, som inte annars är förbjuden enligt lagen om väpnad konflikt, som krävs för en partiell eller fullständig kapitulation från fiendens sida med minimal användning av tid, liv och fysiska resurser kan användas.”

Hamas krigsmetoder är krigsbrott

Även om vi i dagens läge fortfarande talar om “internationell rätt” i snäv betydelse, inkluderar “stridande” inte bara stater, utan även rebell- och terroriststyrkor. Detta innebär att även där ett uppror antagligen är lagligt – det vill säga där det uppenbarligen uppfyller det erkända kriteriet “rättfärdiga skäl” – måste det ändå tillfredsställa alla därav följande förväntningar på “rättfärdiga medel”.

När det gäller vårt ämne måste denna tvist, även om Hamas och anslutna terroristgrupper har en presumtiv rätt att slåss mot en israelisk “ockupation”, fortfarande i grunden respektera de juridiska begränsningarna av “särskiljning”, “proportionalitet” och “militär nödvändighet”.

Att skicka raketer in i israeliska civila områden och/eller placera ut militära installationer bland den palestinska civilbefolkningen är alltid ett falskt krigsbrott.

Vad är perfiditet?

I lag är “perfiditet” den korrekta termen för brottet att använda “mänskliga sköldar”. Perfid betyder trolös och falsk, lömsk och förrädisk.

Var USA:s bombning av Dresden och Hiroshima krigsbrott?

Men det finns fler missförstånd. Proportionalitetsprincipen innebär inte under några omständigheter att någon part i en pågående konflikt endast ska tillfoga en fiende symmetrisk eller identisk skada.

Om detta “sunt förnuft”-förslag hade accepterats, skulle det inte finnas någon modern historisk motsvarighet till Amerikas uppenbart “oproportionerliga” attacker på europeiska och japanska städer under andra världskriget. Med den standarden skulle Dresden, Köln, Hiroshima och Nagasaki vara rimliga exempel på lågpunkten av inhuman och laglös krigföring. Med andra ord: Dessa amerikanska attacker skulle representera den moderna världens värsta brott mot internationell humanitär rätt.

Perfiditet är ett större brott än ren omoral eller instinktiv feghet. Det uttrycker ett klart definierat och straffbart brott som i artikel 147 i Genèvekonvention IV hänvisas till som en “klar överträdelse”.

Förbud mot utplacering av militär i civila områden

Bedrägeri kan vara lagligt i en väpnad konflikt, men Haagreglerna förbjuder uttryckligen all utplacering av militär utrustning eller personal i befolkade, civila områden. Besläktade förbud mot perifiditet finns i protokoll I från 1977, ett tillägg till Genèvekonventionerna av den 12 augusti 1949. Dessa regler är bindande även på grundval av erkänd internationell rätt, en rättskälla som identifieras i artikel 38 i Den internationella domstolen.

Hamas är bundet av krigets lagar

Alla stridande, inklusive palestinska rebeller som påstås kämpa för “självbestämmande”, är bundna av krigets lagar. Detta centrala krav finns i artikel 3 och är gemensamt för de fyra Genèvekonventionerna från 1949. Det kan inte bortses från eller upphävas.

PLO:s mål är otillåtet.

Hamas påstådda mål om palestinskt självbestämmande bygger i verkligheten på ett öppet planerat brott – det vill säga det totala avlägsnandet av den judiska staten genom utnötnings- och förintelsekrig. Detta juridiskt otillåtna mål är baserat på PLO:s tiopunktsprogram eller Fasplan från den 9 juni 1974. Vid sin 12:e session upprepade PLO:s högsta rådgivande församling, det palestinska nationella rådet, PLO:s mål som “att uppnå sin rätt att återvända, och självbestämmande i hela sitt hemland”.

PLO:s plan att utplåna Israel

Den föreslagna ordningen för palestinskt våld är följande: 1. “att upprätta en krigförande nationell myndighet över alla delar av palestinskt territorium som har befriats” (art. 2); 2. “att använda detta territorium för att fortsätta kampen mot Israel” (art. 4); och 3. “att starta ett panarabiskt krig för att fullborda befrielsen av hela det palestinska territoriet” (art. 8).

Det är värt att notera att detta är förintelseplanen för en mer “normal” palestinsk terrorgrupp än Hamas, en organisation som Hamas anser vara för moderat.

Hot om mega-aggression

Vid ett eller annat tillfälle kan Hamas (med materiellt stöd från Iran) tänkas förbereda sig för en megastor terrorattack mot Israel. Sådana perfida aggressioner, utan tidigare paralleller och i eventuellt samarbete med vissa icke-palestinska jihadister (t.ex. shiitiska Hizbollah), skulle kunna innefatta kemiska, biologiska eller radiologiska (strålningsspridande) vapen. 

Bland hoten kan nämnas en icke-nukleär terroristattack mot den israeliska reaktorn i Dimona. Det finns historisk dokumentation av fientliga attacker mot denna israeliska plutoniumproduktionsanläggning, både av en stat (Irak) 1991 och en palestinsk terroristgrupp (Hamas) 2014. Ingen av attackerna var framgångsrika, men olika hotbilder etablerades.

Internationell rätt innebär inte självmord

Internationell rätt är ingen självmordspakt. Även mitt i en långvarig världsanarki representerar den en auktoritativ uppsättning regler och procedurer som gör det möjligt för en belägrad stat – vilken som helst belägrad stat – att uttrycka en “naturlig rätt till självförsvar”. Men när Hamas firar palestinska civilas explosiva “martyrskap”, och när palestinska ledare söker “frälsning” genom massmord på “judar” eller “sionister”, kan inte förövarna längre ha immunitet på grund av skador på civila.

När Hamas firar martyrskap, betonar det den dubbla karaktären av palestinsk terror/offerskap – dvs offret av “juden” och det omvända offret av “martyren”. Sådana resonemang sammanfattas uttryckligen i Hamas stadga som ett “religiöst” problem.

Mänsklighetens fiender ska straffas

Enligt internationell lag anses terrorister vara hostes humani generis, eller “mänsklighetens gemensamma fiender “. Denna kategori av brottslingar bör straffas var de än påträffas. När det gäller gripandet och åtalet som krävs är jurisdiktionen nu “universell”. Det är också relevant att Nürnbergtribunalen, som förtydligade universalitetsprincipen, med eftertryck bekräftade den gamla rättsprincipen Nullum crimen sine poena, d.v.s. “inget brott utan straff”.

Ledarna gömmer sig säkert

Det finns en icke-juridisk men viktig observation som fortfarande är relevant för Hamas påståenden om israelisk “oproportionalitet”. Många palestinska ledare som kontrollerar terrorattacker mot Israel gömmer sig föga heroiskt i säkra städer utanför Gaza. Trots sin teatraliska retorik verkar dessa fega ledare aldrig vara ivriga att själva bli “martyrer”.

Sanningen om Hamas, osanningen om Israels “oproportionalitet”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

IDF:s talesperson sa efter infiltrationsförsöket att ”Om Hizbollah gör ett misstag, kommer vi att svara med stor kraft. Libanon borde fråga sig om de vill utsätta sig för fara för (att hjälpa) islamiska statens terrorister i Gaza”.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem