Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF varnar Lunds universitet att stödja BDS

Se upp för antisemitismen bakom BDS-masken (Foto: MSA/4il)
Lunds Universitets center för mellanösternstudier kommer i februari att delta i en omröstning om att bojkotta israeliska studenter och intellektuella från Israel.

Sammanslutningen Middle Eastern Studies Association (MESA), där den svenska institutionen är medlem, kommer snart att genomföra en omröstning för att isolera studenter, forskare och intellektuella som kommer från Israel. 

Ingen liknande resolution föreslås i förhållande till något annat land, även om massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna äger rum i ett antal länder i Mellanöstern, såväl som runt om i världen.

BDS-rörelsens (bojkott, divestment och sanktion) syfte är att försöka isolera och demonisera Israel, så att landet tvingas att ge upp de rättigheter som andra legala stater har. På så sätt ska världens enda judiska stat, Israel, utplånas och ersättas av ytterligare en arabisk, islamisk stat.

I samarbete med UK Lawyers for Israel skriver nu MIFF till Lunds institutions ansvariga och varnar dem för vad det innebär att stödja en etnisk diskrimination i politiskt syfte. Att detta är antisemitism framgår av IHRA-definitionen, men MIFF uppmärksammar det svenska universitetet på att det även bryter mot svensk lag.

BDS bryter mot diskrimineringslagen

Deltagande i en bojkottaktion mot akademiker från israeliska institutioner är ett klart brott mot diskrimineringslagen. I första kapitlet står att diskriminering innebär “att någon… behandlas sämre än någon annan behandlas… i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med… etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning…”

Med etnisk tillhörighet avses “nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

 Lagen specificerar också vad trakasarier är: “ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna … etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.”

Lärosäten får inte diskriminera student

I diskrimineringslagens andra kapitel slås fast att “Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet … får inte diskriminera … student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.”

BDS kan hamna i domstol

Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn och göra “en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av denna lag.” Do “får föra talan i domstol” och kan “föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet (att hindra diskriminering).” Det kan alltså bli frågan om skadestånd.

MESA-resolutionen skulle strida mot Unesco

Unesco uttryckte den 11 november 1997 “oro över akademikersamfundets sårbarhet för ogynnsamma politiska påtryckningar som skulle kunna undergräva den akademiska friheten”

Unescos konvention mot diskriminering 1960 innebar att ”Unesco har en skyldighet att inte bara förbjuda all form av diskriminering inom utbildning, utan också att främja lika möjligheter och behandling för alla inom utbildning på alla nivåer”.

Ska Lund gå emot Unesco?

Unesco anser att universitetet ska “uppmuntra, där det är möjligt och lämpligt, internationellt akademiskt samarbete som överskrider nationella, regionala, politiska, etniska och andra barriärer och strävar efter att förhindra vetenskapligt och tekniskt utnyttjande av en stat av en annan, och främja lika partnerskap mellan alla akademiska samfund i världen i jakten på och användningen av kunskap och bevarandet av kulturarvet”.

Brott mot MESA:s egna stadgar

I den egna uppdragsförklaringen sägs att MESA “främjar studier av Mellanöstern, … och uppmuntrar allmänhetens förståelse för regionen och dess folk genom program, publikationer och tjänster som förbättrar utbildning, ytterligare intellektuellt utbyte, erkänner professionell betydelse, och försvarar akademisk frihet i enlighet med dess status som en 501(c)(3) vetenskaplig, utbildnings-, litterär- och välgörenhetsorganisation.”

MIFF:s krav

Brevet, som skickats idag på Förintelsens Minnesdag den 27 januari, avslutas med till Centre for Advanced Middle Eastern Studies i Lund:

“Vi förväntar oss att du drar tillbaka din institutions medlemskap i MESA om resolutionen antas och att du varnar andra medlemmar för denna konsekvens samt överträdelserna som sammanfattats ovan. Vänligen svara på detta brev inom de närmaste 14 dagarna.”

Svaret: Tar avstånd från bojkott

Ett positivt och klart besked kom samma dag från institutionen: “CMES har aldrig stått bakom akademisk bojkott av israeliska forskare och CMES stödjer därför inte denna resolution.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem